اعلاميه ي جهاني حقوق بشر

ديباچه از آن جا كه شناسايي حيثيت و كرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده ي بشري و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادي ، عدالت و صلح در جهان است ، از آن جا كه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه اي انجاميده...

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

مقدمه‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسايي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌...

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌

كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسائي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌...

كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

مقدمه‌ كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حاضر: با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاينفك‌، مساوي‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضاي‌ خانواده‌ بشري‌ زيربناي‌...

كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌

مقدمه‌ دول‌ عضو كنوانسيون‌ حاضر، با عنايت‌ به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد برپايبندي‌ به‌ حقوق‌ اساسي‌ بشر، كرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انساني‌ و برابري‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأكيد دارد. با عنايت‌ به‌ اينكه‌ اعلاميه‌...

كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌

مقدمه‌ طرفهاي‌ معظم‌ متعاهد نظر به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد و اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر كه‌ در 10 دسامبر 1948 به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ رسيده‌ است‌ ـ اين‌ اصل‌ را مورد تأكيد قرار داده‌اند كه‌ كليه‌ افراد...

كنوانسيون‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ و مجازات‌ آن‌

مجمع‌ عمومي‌ متن‌ قرارداد ضميمه‌ مربوط‌ به‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ (ژنوسيد)(20) را تصويب‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ 11 همان‌ قرارداد آنرا براي‌ امضاء و تصويب‌ و الحاق‌ در دسترس‌ دول‌ مي‌گذارد. قرارداد براي‌ جلوگيري‌...

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده

مقدمه مترجم: شکنجه واژه اي است که همواره در تاريخ مدون بشريت از آن ياد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژي، در هر عصر و نسلي، به شيوه هاي گوناگون بکاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکري جامعه بشري امروز است. با وجود...

پروتكل‌ اختياري‌ مربوط‌ به‌ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ پروتكل‌ (11)

با توجه‌ به‌ اينكه‌ به‌ منظور حصول‌ هر چه‌ بيشتر مقاصد ميثاق‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ ميثاق‌ ناميده‌ مي‌شود) و اعمال‌ مقررات‌ آن‌ مقتضي‌ است‌ كه‌ به‌ كميتة‌ حقوق‌ بشر تشكيل‌ شده‌ طبق‌...

اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ كودك‌

نظر به‌ اينكه‌ اعضاي‌ ملل‌متحد در منشور ملل‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسي‌ و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر مجدداً تأكيد نموده‌ و جهت‌ پيشبرد رشد اجتماعي‌ بهبود شرايط‌ زندگي‌ در آزادي‌ گسترده‌تري‌ مصمم‌...

اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌

از 23 آوريل‌ تا 13 مه‌ 1968، در تهران‌ اجلاسيه‌اي‌ به‌ منظور بررسي‌ پيشرفت‌هاي‌ حاصله‌ طي‌ بيست‌ سال‌ گذشته‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و تنظيم‌ برنامه‌اي‌ براي‌ آينده‌ برگزار شد. اين‌...

اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌

قسمت‌ اول‌ (مقدماتي‌) بند 1 با توجه‌ به‌ اينكه‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر براي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ داراي‌ اولويت‌ است‌ و اينكه‌ كنفرانس‌ فرصت‌ منحصر به‌ فردي‌ را براي‌ يك‌ بررسي‌ و تحليل‌ همه‌...

بيانيه‌ ريو پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌

برگزار شده‌ از 3 تا 14 ژوئن‌ 1992 در شهر ريودوژانيرو با تأكيد بر «بيانية‌ كنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌متحد پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ انسان‌»، كه‌ در تاريخ‌ 16 ژوئن‌ در شهر استكهلم‌ مورد تصويب‌ قرار گرفت‌، با هدف‌ ايجاد...

اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ تغذيه‌

1) ما، وزراء و نمايندگان‌ تام‌الاختيار 159 كشور و جامعه‌ اقتصادي‌ اروپا، در كنفرانس‌ بين‌المللي‌ تغذيه‌ كه‌ در ماه‌ دسامبر 1992 در رم‌ تشكيل‌ گرديده‌، عزم‌ راسخ‌ خود را در راه‌ از بين‌ بردن‌ گرسنگي‌ و كاستن‌...

اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌

1. براي‌ نخستين‌ بار در تاريخ‌، به‌ دعوت‌ سازمان‌ ملل‌متحد، به‌ عنوان‌ سران‌ كشورها و دولت‌ها گردآمده‌ايم‌ تا ضمن‌ اذعان‌ به‌ اهميت‌ توسعه‌ اجتماعي‌ و سعادت‌ و سلامت‌ آدمي‌ و تأثير آن‌ بر تمامي‌ انسان‌ها،...

اعلامية‌ كنفرانس‌ جهاني‌ زن‌

1. ما دولتهاي‌ شركت‌كننده‌ در چهارمين‌ كنفرانس‌ جهاني‌ دربارة‌ زنان‌، 2. كه‌ در اينجا، در پكن‌، در پنجاهمين‌ سال‌ تأسيس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد گرد آمده‌ايم‌، 3. عزم‌ جزم‌ كرده‌ايم‌ تا اهداف‌ برابري‌،...

اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ اسكان‌ بشر

1. ما رؤساي‌ دول‌ و هيأت‌هاي‌ رسمي‌ كشورها در دومين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ اسكان‌ بشر (هبيتات‌ 2) كه‌ از سوم‌ لغايت‌ 14 ژوئن‌ 1996 در استانبول‌ تركيه‌ برگزار شد، گرد هم‌ آمده‌ايم‌ تا از اين‌ فرصت‌ استفاده‌...

اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر

توضیح مترجم: آنجه در زیر آمده است متن یادداشتی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد* درباره اهمیت این قطعنامه است. متن کامل قطعنامه در پایین صفحه آمده است. لازم به ذکر است که در پی تصویب این قطعنامه،...