قدرت مقابله ماست که تعیین کننده است؛ یک مقاومت قانونی

قدرت مقابله ماست که تعیین کننده است؛ یک مقاومت قانونی

در پی سلسله جلسات کانون مدافعان حقوق بشر در باره حقوق شهروندی و حقوق زن، اواخر مرداد 1387 نیز جلسه حقوق شهروندی با عنوان "حقوق متهم" در محل کانون برگزاری شد. سخنران این جلسه عبدالفتاح سلطانی و حاضران برخی از اعضای کمپین یک میلیون امضا و همچنین علاقه مندان

در پی سلسله جلسات کانون مدافعان حقوق بشر در باره حقوق شهروندی و حقوق زن، اواخر مرداد 1387 نیز جلسه حقوق شهروندی با عنوان "حقوق متهم" در محل کانون برگزاری شد. سخنران این جلسه عبدالفتاح سلطانی و حاضران برخی از اعضای کمپین...