ماده ۱۳ پیمان‌نامه به حقوق افراد دارای معلولیت در دستگاه قضایی می‌پردازد. بر اساس این ماده، افراد دارای معلولیت باید مانند دیگران امکان دسترسی به تمام فرایندهای حقوقی را داشته باشند. به عنوان نمونه: آن‌ها باید از حق شهادت‌دادن به عنوان یک شاهد برخوردار باشند و تحت هیچ شرایطی به دلیل معلولیتی که دارند در این زمینه مورد تبعیض قرار نگیرند. در این راستا دولت‌ها وظیفه دارند که از برخورداری افراد دارای معلولیت از حقوق بیان شده اطمینان یابند. همچنین دولت‌ها موظفند برنامه‌های آموزشی لازم جهت آشنایی با حقوق افراد دارای معلولیت را برای افراد شاغل در نظام قضایی مانند: ‌قاضی،‌ دادیار، بازپرس و همچنین پلیس و کارمندان زندان فراهم آورند.

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran