ماده دهم پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت به مهمترین حق افراد معلول اشاره می‌کند. براساس این ماده کشورها توافق دارند که همه افراد دارای معلولیت از حق حیات برخوردار هستند و اقدامات لازم برای اطمینان از برخورداری معلولین از این حق را انجام خواهند داد. بدین معنی است که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان فردی را به دلیل معلولیت از حق حیات محروم کرد.

 

انگیزه تصویب این ماده جلوگیری از تکرار فاجعه کشتار معلولان از سوی حکومت نازی‌ها در‌ آلمان طی جنگ جهانی دوم بود. از نظر نازی‌‌ها، معلولان جسمی و ذهنی، افرادی "بی‌فایده" برای جامعه تلقی می‌شدند که باید از میان می‌رفتند. آنها در آغاز جنگ جهانی دوم، افرادی که به لحاظ ذهنی عقب مانده، به لحاظ جسمی معلول، و یا بیمار روانی به شمار می رفتند را طبق برنامه موسوم به "کشتن از سر ترحم" به قتل رساندند.براساس ماده دهم این پیمان‌نامه، زندگی موهبتی است که افراد معلول از آن برخوردار هستند و هیچ کس حق ندارد آنها را از این حق محروم کند.

 کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran