هموطنان عزیز

موج رو به فزونی دستگیریهای اخیر که مقارن با بازگشایی مدارس و دانشگاهها اتفاق افتاده موجب نگرانی شدید فعالین حقوق بشر شده است. آمار دستگیریها و نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادیهای مردم بویژه در مورد اقلیت های مذهبی ، قومی و عقیدتی در دولت نهم افزایش چشم گیر و قابل توجهی داشته است. این دستگیریها که ظاهراً برای ایجاد رعب و وحشت در میان هموطنان ترک، کرد، لر، بلوچ وعرب و طبقات مختلف مردم از جمله کارگران، دانشجویان و معلمان و ... انجام می‌پذیرد نقض فاحش حقوق بشر و تضییع حقوق بنیادین ملت ایران ارزیابی می‌شود.

اکنون که سرزمین عزیزمان ایران بیش ازهمیشه هدف مطامع بیگانگان قرا گرفته و موج گرانی و تورم سرسام آور مردم را به ستوه آورده و آمار رو به تزاید فقر و فحشاء و اعتیاد ، خانواده های بسیاری را در معرض تباهی قرار داده ، باید با اندیشه و تفکری عمیق موجبات وحدت و تفاهم هرچه بیشتر آحاد ملت را فراهم نمود و ریشه بغض و عناد و کینه و دشمنی را میان مردم خشکاند.

متأسفانه عملکرد بعضی از نهادهای قدرت، موجب از هم گسیختگی وحدت ملی شده و نهایتاً امنیت ملی ایران را به مخاطره می‌اندازد و عجیب آنکه تعدادی از مسئولین نه تنها به واقعیتها توجه نداشته بلکه با عملکردی غیر مسئولانه و خارج از چارچوب قانون مملکت را به سراشیبی سقوط رهنمون می‌گردند .

کانون مدافعان حقوق بشر دستگیریهای اخیر، از اقوام مختلف از جمله هموطنان آذربایجانی را محکوم نموده و از مسئولین امر ، بخصوص قوه قضائیه، مصراً می‌خواهد نسبت به آزادی دستگیر شدگان اقدام عاجل معمول دارند و موجبات وحدت و یکپارچگی ملی را فراهم سازند.

كانون مدافعان حقوق بشر
سوم مهرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت