ماده هفتم پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت به حقوق کودکان معلول می‌پردازد. بند اول این ماده از دولتها می‌خواهد تا نسبت به بهره‌مندی کودکان دارای معلولیت از حقوق برابر با دیگر کودکان اطمینان حاصل کنند. در بند دوم تاکید می‌شود که به هنگام تصمیم‌گیری و یا انجام هر کاری در مورد کودکان، همیشه آن چیزی که بیشترین نفع را برای آنها دارد، در نظر گرفته شود. اما در بند سوم این ماده به مساله‌ای پرداخته می‌شود که شاید در مورد کودکان و به ویژه هنگامی که از معلولیت برخوردار هستند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. پیمان‌نامه، دولتها را موظف می‌کند تا از بهره‌مند شدن کودکان معلول از حق اظهارنظر و توجه به عقیده و نظرات آنها، اطمینان حاصل کنند. ممکن است در برخی شرایط کودکان به دلیل نوع معلولیتی که دارند، مانند ناشنوایی یا ناتوانی حرکتی، به کمک دیگران احتیاج داشته باشند، در همین راستا دولتها باید اطمینان پیدا کنند که کودکان معلول برای بیان نظرات خود از کمک‌های لازم بهره‌مند می‌شوند. 

 کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر@DhrcIran