به مناسبت هزارمین روز حبس نرگس محمدی، زندانی عقیدتی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر.
فرداکاتور: هزار روز انتظار، طرح از شاهرخ حیدری