کانون مدافعان حقوق بشر
www.humanrights-ir.org


مزد وکالت

چهار شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷


عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر از شهریور سال 90 در اوین زندانی است.
فرداکاتور: مزد وکالت، طرح از اسد بیناخواهی


source: رادیو فردا