کانون مدافعان حقوق بشر
www.humanrights-ir.org


منشور حقوق شهروندی:
یک تعارف خشک و خالی با مردم

يکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۱ ژانويه ۲۰۱۷