کانون مدافعان حقوق بشر
www.humanrights-ir.org


اهدای جایزه تلاشگر حقوق بشر در سال ۱۳۹۳ به مولوی عبدالحمید، روحانی برجسته اهل سنت

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ - ۳۰ دسامبر ۲۰۱۴


اهدای جایزه تلاشگر حقوق بشر در سال ۱۳۹۳ به مولوی عبدالحمید، روحانی برجسته اهل سنت