بخش سی و سوم آشنایی با معاهده حقوق کودک: کودک کار

بخش سی و سوم آشنایی با معاهده حقوق کودک: کودک کار

ماده سی و دوم: کودک کار  اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. کشورهای عضو، حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد، یا...

بخش هجدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: دسترسی به اطلاعات و رسانه های جمعی

بخش هجدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: دسترسی به اطلاعات و رسانه های جمعی

ماده هفدهم: دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های جمعی    اعلامیه چه می‌گوید؟ کشورهای عضو به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و تضمین خواهند کرد که کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی...

بخش هفدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حریم خصوصی

بخش هفدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حریم خصوصی

ماده شانزدهم: حق حریم خصوصی    اعلامیه چه می گوید: ۱-در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله ي خودسرانه یا غیرقانونی کرد یا به صورت غیرقانونی عزت و آبروي او را مورد تعرض قرارداد. ۲-کودك...