هزار روز انتظار

هزار روز انتظار

به مناسبت هزارمین روز حبس نرگس محمدی، زندانی عقیدتی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر. فرداکاتور: هزار روز انتظار، طرح از شاهرخ حیدری

مزد وکالت

مزد وکالت

عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر از شهریور سال 90 در اوین زندانی است.

عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر از شهریور سال 90 در اوین زندانی است. فرداکاتور: مزد وکالت، طرح از اسد بیناخواهی