ماده سی و چهارم: استثمار جنسی  اعلامیه چه می‌گوید؟کشورهای عضو متعهد می‌شوند از کودک در برابر کلیه اَشکال بهره‌کشی و سواستفاده جنسی حمایت کنند. به این منظور کشورهای عضو به‌ویژه کلیه اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه و چندجانبه را به عمل خواهند آورد تا از موارد زیر جلوگیری شود:الف) اغوا یا وادار کردن کودک به پرداختن به هرگونه فعالیت جنسی غیرقانونیب) استفاده استثمارگرانه از کودکان در فحشا یا دیگر اعمال جنسی غیرقانونیج) استفاده استثمارگرانه از کودکان در هرزه‌نگاری به زبان ساده یعنی چه؟ماده ۳۴ معاهده حقوق کودک تاکید می‌کند که کودکان و نوجوانان باید در برابر هرگونه اشکال استثمار و سواستفاده جنسی محافظت شوند. آن‌ها بدون در نظر گرفتن جنسیت و گرایش جنسی، از این حق برخوردارند.اگر یک کودک یا نوجوان دارای معلولیت باشد،‌ دولت موظف است از او در برابر استثمار و سواستفاده جنسی حمایت کند. این حق همچنین شامل افراد پناهجو نیز می‌شود و دولت موظف به حمایت از آن‌ها نیز هست.کودک‌همسری (ازدواج قبل از رسیدن به سن‌قانونی) نوعی سواستفاده جنسی در نظر گرفته می‌شود و کودکان و نوجوانان از این حق برخوردارند که در برابر این مسئله از آن‌ها حمایت شود.  نکته ۱:‌ در صورتی که یک کودک یا نوجوان قربانی سواستفاده جنسی بوده است، باید از حق بهبودی و نیز حق دریافت کمک در این مسیر بهره‌مند باشد.  نکته ۲: حق حفاظت در برابر هرگونه اشکال استثمار و سواستفاده جنسی به‌ویژه در پروتکل الحاقی به معاهده حقوق کودک در مورد خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان مورد تاکید قرار گرفته است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که به این پروتکل پیوسته‌اند.  نکته ۳:‌ در ایران و بر اساس قوانین، سازمان بهزیستی متولی این مسئله در نظر گرفته شده است و با استفاده از خط تماس اورژانس اجتماعی (به شماره ۱۲۳) می‌توان هرگونه سواستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان را به مشاوران و مددکاران این سازمان گزارش داد و از خدمات و امکانات آن‌ها در این زمینه بهره‌مند شد.  مواد مرتبطماده ۳۴ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تنگاتنگی دارد. از جمله:- ماده ۲ (عدم تبعیض)- ماده ۳ (منافع عالیه کودک)- ماده ۶ (حیات، رشد و نمو)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۸ (مسئولیت‌های والدین، کمک دولت)- ماده ۱۹ (محافظت در برابر هر نوع خشونت)- ماده ۲۰ (کودکان محروم از محیط خانواده)- ماده ۲۲ (کودکان پناهنده)- ماده ۲۳ (کودکان دارای معلولیت)- ماده ۲۴ (سلامت و خدمات بهداشتی)- ماده ۲۷ (استانداردهای کافی برای زندگی)- ماده ۲۸ (حق آموزش)- ماده ۳۲ (کودک کار)- ماده ۳۳ (سومصرف موادمخدر)- ماده ۳۵ (آدم‌ربایی، فروش و قاچاق)- ماده ۳۸‌ (جنگ و درگیری‌های مسلحانه)- ماده ۳۹ (توانبخشی کودکان قربانی)* همچین پروتکل الحاقی به معاهده حقوق کودک در مورد خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran