ماده شانزدهم: حق حریم خصوصی  اعلامیه چه می گوید:۱-در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله ي خودسرانه یا غیرقانونی کرد یا به صورت غیرقانونی عزت و آبروي او را مورد تعرض قرارداد.۲-کودك حق برخورداري از حمایت قانون رادر برابراین گونه مداخلات و تعرضات دارد.  به زبان ساده یعنی چه؟این ماده روشن می کند که کودکان و نوجوانان نیز مانند بزرگسالان از حق «حریم خصوصی» برخوردارند. به این معنی که:- حق برخورداری از زندگی خصوصی خانوادگی را دارند- حق دارند از فضای خصوصی برخوردار باشند که در آنجا با خود خلوت کنند- حق دارند تا تماسهای تلفنی و مکاتبات الکترونیک و پستی خود را خصوصی نگه دارند *تبصره: در شرایطی که این حق منجر به تهدید حقوق دیگران شود، می تواند با محدودیت هایی همراه شود. به عنوان مثال در صورتی که فردی با سوء استفاده از فضای مجازی قصد اذیت و آزار دیگران را داشته باشد پلیس با رعایت مقررات می تواند مکاتبات شخصی فرد را مورد بررسی قرار دهد.  اطلاعات فردی یعنی چه؟منظور از اطلاعات فردی آن دسته از اطلاعاتی است که مشخصا به یک فرد تعلق دارد. برای مثال: تصور کنید پرسشنامه ای را دریافت می کنید و در آن اسم و مدرسه ای که در آن تحصیل کرده اید و همچنین نظرتان در مورد موضوعی مشخص سوال شده است. در حالتی که احتمالا هیج فرد دیگری در آن مدرسه هم نام شما وجود ندارد می توان نتیجه گرفت که خود شما شخصا آن فرم را پر کرده اید و نظرتان را در مورد آن موضوع بیان کرده اید.با این شرایط، اسم شما و مدرسه ای که در آن تحصیل کرده اید جزو «اطلاعات فردی» دسته بندی می شوند چرا که با استفاده از آنها هویت شما آشکار می شود. همچنین نظری هم که در آن پرسشنامه بیان کرده اید جزو اطلاعات فردی قرار می گیرد.برخی از اطلاعات فردی به دلیل اینکه از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار هستند به عنوان «داده های ویژه» در نظر گرفته می شوند و تحت محافظت بیشتری قرار می گیرند.  «داده های ویژه» چه مواردی هستند؟این داده ها مشخصا اطلاعات حساس فردی هستند و به دلیل اینکه امکان سوء استفاده از آنها در مقایسه با دیگر اطلاعات بیشتر است، از ضوابط حفاظتی ویژه ای برخوردارند.این داده های ویژه شامل موارد زیر هستند:- نژاد یا خواستگاه قومی- نظرات سیاسی- اعتقادات مذهبی یا فلسفی- عضویت در اتحادیه صنفی- داده های ژنتیکی- داده های بیومتریک (هنگامی که برای شناسایی یک نفر به کار می رود)- سلامت- زندگی جنسی- گرایش جنسی  مواد مرتبطماده ۱۶ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تناتنگی دارد. از جمله-  ماده ۲ (عدم تبعیض)- ماده ۳ (منافع عالیه کودک)- ماده ۶ (حیات و رشد و نمو)- ماده ۸ (حفظ هویت) - ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۷ (دسترسی به اطلاعات و رسانه های جمعی)- ماده ۱۹ (محافظت در برابر هر نوع خشونت)- ماده ۲۰ (کودکان محروم از محیط خانواده)- ماده ۴۰ (عدالت برای نوجوانان) ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran