نرگس محمدی٫ نايب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند برای ۷۲ ساعت به مرخصی آمد.به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر٫ مرخصی خانم محمدی زمانی داده شده است که مادر او در نامه ای به دادستان تهران از بیماریپدر این زندانی خبر داده بود.