logo_kanoon


بيانيه در باره میراث فرهنگی ، میراث بشری
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۸۷ - ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸

ازنخستین دغدغه های انسان اندیشمند،بنیاد آرمان انسانی و انسان آرمانی بوده است. در طول تاریخ،این تطور فکری بشری شالودۀ میراث فرهنگی را پی ریزی کرده است و آثار فرخنده ای درهر نقطه ای از پهنۀ گیتی خلق نموده،این آثار در زمره عوامل اصلی پیوند وهمبستگی ملی و قومی محسوب می شود.وحدت قومی، دلبستگی جامعه و وفاق عمومی ازتأثیرات معنوی این آثار ماندگاراست که تعلق خاطر جمعی وتوسعه وترقی سرزمینها رابه ارمغان می آورد.
در روزگارما که تهاجمات روز افزون با هدف از بین بردن ریشه های فرهنگی ملتها ازابزارهای دولتهای سلطه جوست،توجه به این آثارارزشمند بسیار ضروری است .
بر حکومت ها فرض است که به دستگاه های اداری واجرایی اعلام دارند درمراقبت ومحافظت و
مرمت این مواریث ارزشمند تلاش مداوم وجدی داشته باشند ازمنظر حقوق بین الملل نیز اهمیت این مسائل چنان است که در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده :
1) هرکس حق دارد که آزادانه درزندگی فرهنگی جامعه شرکت جوید،ازهنرها برخوردار گردد و از پیشرفت های علمی و دستاوردهای آن بهره مند شود.
2) هر کس حق دارد که ازحمایت ازمنافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی،ادبی یا هنری که خود پدید آورندۀ آن است برخوردار شود، در میثاق ها بر آن پای فشرده شده .
ماده 15) دولت های طرف این میثاق حق هر کس را درمورد امور ذیل به رسمیت می شناسند :
آلف ) شرکت در زندگی فرهنگی.
ب) بهره مند شدن از پیشرفت های علمی و مجاری آن.
ج) بهره مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه اثر علمی،ادبی یا هنری
و همچنین درماده 15 میثاق حقوق فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی که در زمره حقوق ایجاد شده نسل دوم حقوق بشر است و به عنوان یک معاهده بین دولت ایران و دیگر دول ایجاد الزام و التزام می کند،می خوانیم :
1) تدابیری که برای تأمین اعمال کامل این حق توسط دولتهای طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تأمین، حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد .
2) دولتهای طرف این میثاق متعهد می شود که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیت های خلاقه را محترم بشمارند.
3) دولتهای طرف این میثاق به فواید حاصل از تشویق وتوسعۀ همکاری وتماس های بین المللی در زمینۀ علوم و فرهنگ اعتراف می نمایند.
درنگاه حقوق داخلی نیز باعنایت به ماده 560 قانون مجازات اسلامی هر نوع تخریب،خسارت به میراث فرهنگی جرم و قابل مجازات است. تأکید براعتبارحقوقی و حفاظت قانون ازاین مائده های بشری روزگارما باید به نظریه ارزشمند اداره حقوقی قوه قضاییه که به شماره 3008/7 درتاریخ 25/4/85 اعلام واظهار نظر شده است توجه شایسته کرده که درآن آمده :
«حفظ این آثارهمانند امربه معروف و نهی ازمنکر در زمره حقوق هرایرانی است که میتواند از
هرشخصیت حقیقی وحقوقی که موجب خسارت به این میراث شوداعلام شکایت نماید ودادستان مکلف به رسیدگی است»وبه ویژه تأ کید داشته«حتی اگر سازمان میراث فرهنگی وگردشگری دراجرای مسؤولیتهای خودغیرمسؤولانه برخورد کند،هر کس می تواند از وی شکایت کند.»
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام خطر ازتهدید وتخریب که برای آثار متعدد میراث فرهنگی به وجود آمده است توجه عموم را به حراست این آثار جلب می نماید به ویژه توجه به محوطۀ
پاسارگاد و مقبره کورش کبیر به علت احداث سد سیوند و حریم منطقه باستانی دره بلاغی،
همچنین منطقه باستانی بیستون به علت احداث ساختمانهای پتروشیمی ونیز معبد چغازنبیل به علت گمانه زنی های وزارت نفت ، مجموعه خیابان چهار باغ را که از یک سو خود به عنوان نخستین خیابان سه سوی جهان مورد توجه است و از سویی حریم ارزشمند بازارچه بلند و باغ هشت بهشت وسی وسه پل محسوب میشود به علت تصمیم برخلاف قانون عبورقطار شهری از این محوراعلام میداریم.توجه به کلیسای بیت الحم که متعلق به بیش ازچهارصد سال پیش است نیز ضروری است. توفیق حفظ میراث فرهنگی رفیق ما نخواهد بود مگر با همکاری و همراهی مردم.مدیران مسئول نیز اگر همگام با مردم باشند مقبولیت، مشروعیت ومدیریت آنهامؤثرخواهد شد؛ پس باید ضمن رفع خلا قانونی فعلی، نظارت و دخالت همه جامعه را درحفظ این آثارفرهنگی فراهم سازیم این آثارکه هدایت هنرمندانه چشم بینشگران را برعهده دارد و نداهای فراخوانی انسان را به افق های ناگشوده معنوی دعوت می کند، ستونهای استواری است که هویت و ملیت را حفظ می کند .
میراث فرهنگی هم رزم دوشادوش وحدت، الفت واعتباراست.اگرامروزنگران هویت و پایداری نسل حاضرهستیم و برای فردا تدارک برنامه پیشرفت و ترقی فرهنگ و تمدن را داریم، باید با میراث ارزشمند به جا مانده از دیروز مسؤلانه برخورد کنیم ازحفاظت آن لحظه ای دریغ نورزیم آنچه صفوف یک جامعه را فشرده ترمیسازد،وحدت را تقویت می کند واختلافات جزئی را ازبین می برد ، میراث فرهنگی بشری است باشد که قدردان این میراث گران بها و امانتداری شایسته برای نسل های بعد باشیم .


کانون مدافعان حقوق بشرsend page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر