logo_kanoon

در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران
در ماه اسفند 1392 مطرح شد

انتقاد کانون مدافعان حقوق بشر
از لغو مرخصی نوروزی زندانیان سیاسی
کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند‌ ماه 1392 پرداخت.


گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه بهمن 1392

اعدام در ملاء عام؛ ترویج خشونت
با قوانین خشن
"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن‌ ماه ۱۳۹2 پرداخت.


در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه دی 1392 عنوان شد

اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر
به نحوه برخورد با مهدی کروبی
"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی‌ ماه ۱۳۹2 پرداخت.


گزارش کانون مدافعان حقوق بشر
از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر 1392

بهبود وضعیت حقوق بشر
تنها راه در ایران است
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به برسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر‌ ماه ۱۳۹2 پرداخت.


گزارش کانون مدافعان حقوق بشر
از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1392

ادامه بازداشت موسوی، کروبی و رهنورد
به معنای غلبه سیاست بر عدالت است
"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1392 پرداخت.


گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1392
"کانون مدافعان حقوق بشر" که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است، براساس اساسنامه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1392 پرداخت.


گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه شهریور 1392
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1392 پرداخت. برنده جایزه صلح نوبل 2003 در گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.


شیرین عبادی در گزارش ماه مرداد 1392
از وضعیت حقوق بشر در ایران:

مسئولیت جان زندانیان با سازمان زندان ها است
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در مقدمه گزارش ماه مرداد 1392 به موضوع زندانیان سیاسی بیمار و چگونگی درمان آنان پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود به فراهم نبودن شرایط مناسب درمان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی اشاره کرده است.


شیرین عبادی در گزارش ماه تیر 1392
از وضعیت حقوق بشر در ایران:

راه برون رفت از بحران، اتخاذ تصمیم درست در زمینه انرژی هسته ای است
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در مقدمه گزارش ماه تیر 1392 به موضوع انرژی هسته ای، تحریم ایران و مشکلاتی که متعاقب این مسأله برای شهروندان ایرانی بوجود آمده، پرداخته است.از همین رو او راه برون رفت از بحران را اتخاذ تصمیمی درست در زمینه سیاست انرژی هسته ای توسط دولت ایران عنوان کرده است.


شیرین عبادی در گزارش ماه خرداد 1392 از وضعیت
حقوق بشر در ایران:

رییس جمهور منتخب به اعمال
خلاف قانون مأموران حکومتی خاتمه دهد
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در مقدمه گزارش ماه خرداد 1392 به موضوع آزادی بیان و لزوم گردش آزاد اطلاعات و چگونگی برخورد جمهوری اسلامی ایران با این دو مقوله پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود، به هک کردن سایت ها و احضار خانواده خبرنگاران شاغل در رسانه های فارسی زبان در خارج از ایران به وزارت اطلاعات اشاره کرده است.


شیرین عبادی در گزارش ماه اردیبهشت 1392 از وضعیت حقوق بشر در ایران:

انتخابات در ایران آزاد، سالم و عادلانه نیست
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اردیبهشت 1392 پرداخت.او در مقدمه این گزارش به موضوع انتخابات در ایران و چگونگی تایید یا رد صلاحیت داوطلبان برای شرکت در انتخابات توسط نهادهای مسئول پرداخته است.


شیرین عبادی در گزارش ماه فروردین 1392
از وضعیت حقوق بشر در ایران:

دستگاه قضایی و سازمان زندان ها مسئول جان زندانیان هستند
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1392 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه فروردین 1392 به موضوع بی توجهی مقام های قضایی شکایت های زندانیان و بستگان آنها پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود، به اعتصاب غذای مهدی خزعلی اشاره کرده که در اعتراض به این بی توجهی صورت گرفته است.


شیرین عبادی در گزارش ماه اسفند 1391
از وضعیت حقوق بشر در ایران:

ایران، نماینده مؤدب تری را برای حضور
در جلسات شورای حقوق بشر تعیین کند
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه اسفند 1391 به موضوع رفتار نماینده دولت ایران در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پرداخته است.


در گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران
در ماه بهمن 1391عنوان شد

اعتراض به آزار و اذیت
خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه بهمن 1391 به موضوع اذیت و آزار خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دختران میرحسین موسوی و پسر مهدی کروبی که هم اکنون در حصر خانگی بسر می برند، پرداخته است.


در گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه دی 1391عنوان شد

ضرورت رعایت همه جانبه حقوق
اقلیت های قومی توسط مقام های ایرانی
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه دی 1391 به موضوع اقلیت های قومی در ایران پرداخته است.


گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر 1391
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه آذر1391 به وضعیت کودکان در ایران اشاره کرده است.


گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه آبان 1391
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه آبان1391 به وضعیت زندان های ایران و زندانیان سیاسی و عقیدتی اشاره کرده است.


گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مهر 1391
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1391 پرداخت. خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه مهر1391 به ازدواج دختران کم سال با توجه به "11 اکتبر"، اولین "روز بین المللی دختر بچه" در جهان اشاره کرده است.


گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه شهریور 1391
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه شهریور1391 به وضعیت آموزش و معلمان در ایران و همچنین مسائل مربوط به دانشگاه ها از جمله طرح تفکیک جنسیتی و عواقب آن اشاره کرده است.


گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مرداد 1391
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه مرداد 1391 به نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و گرانی روز افزون که در حال گسترش است، اشاره کرده است.


گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه تیر 1391
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در دومین گزارش ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه تیر 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای این گزارش با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در استان های کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، بر ضرورت اقدام فوری در جهت رفع هر نوع تبعیض برای آرام کردن مردم، تأکید کرده است.


گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه خرداد 1391
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 با انتشار یک گزارش، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1391 پرداخت.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی با این اعتقاد که ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر در همه کشورها برای مشخص کردن کاهش یا افزایش نقض حقوق بشر در آن کشور، ضرورتی انکار ناپذیر است، برای تنظیم این گزارش اقدام کرده است.
از همین رو این مدافع حقوق بشر تصمیم دارد تا در پایان هر ماه، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران را تنظیم و به دو زبان فارسی و انگلیسی، منتشر کند.


گزارش کانون مدافعان حقوق بشر
از وضعیت حقوق بشر در ایران
در پاییز و زمستان 1388
کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش دو فصل پاییز و زمستان 1388 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران در قالب یک گزارش، منتشر کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم نهاد در گزارش دو فصل پاییز و زمستان خود با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران، از برخوردهای صورت گرفته با کنشگران مدنی و شهروندان انتقاد کرد. بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر از مسئولان مربوطه خواسته است تا به حقوق سياسی و مدنی شهروندان ایرانی احترام بگذارند. الزام مقام های قضایی، انتظامي و امنيتي به رعايت دقیق موازین دادرسی عادلانه خواسته کانون مدافعان حقوق بشر در این گزارش است.


گزارش کانون مدافعان حقوق بشر
از وضعیت حقوق بشر در ایران در بهار و تابستان 1388
«کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش دو فصل بهار و تابستان 1388 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران در قالب یک گزارش، منتشر کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم نهاد در گزارش دو فصل بهار و تابستان با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران، از برخوردهای صورت گرفته با کنشگران مدنی و شهروندان، به خصوص در جریان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، انتقاد کرد. بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر از مسئولان خواسته است تا به حقوق سياسی و مدنی شهروندان ایرانی از جمله آزادی بيان و آزادی تجمع احترام بگذارند. الزام مقام های دادستاني، انتظامي و امنيتي به رعايت موازین دادرسی عادلانه، آزادی سریع همه بازداشت شدگان عقیدتی و سیاسی، دیگر خواسته کانون مدافعان حقوق بشر در این گزارش است. متن گزارش دو فصل بهار و تابستان کانون مدافعان حقوق بشر در مهر ماه 1388 منتشر شده است.


گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در زمستان 1387
«کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش فصل زمستان 1387 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران، منتشر کرد. این سازمان مردم نهاد بر اساس گزارش فصل زمستان خود با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با کنشگران مدنی، اقدامات مؤثر برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان برای رفع تنش موجود میان فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و مسئولان را خواستار شد.


گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در پاییز ۱۳۸۷
كانون مدافعان حقوق بشر مجموعه حاکمیت ایران را به درک واقع بینانه تحولات جامعه ایران و اجرای تعهدات بین‌المللی خود در زمینه اجرای ضوابط حقوق بشر و پایبندی به كنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و كنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی كه سال‌ها قبل به آنها ملحق شده است، فرا می‌خواند، به آن امید که شاهد ایرانی آباد و آزاد باشیم.


گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در تابستان 1387
تحقق آرزوی خلق جهانی فارغ از ترس و نیاز برای انسانها در هر نقطه زمین ، مستلزم این است که انسانها در هر جای جهان از حیات توأم با کرامت انسانی برخوردار باشند و از این رو است که سرنوشت فرد انسانی به دغدغه ای بین المللی تبدیل شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر بر اساس چنین نگرشی به انتشارگزارش وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران در تابستان 1387 می پردازد.


گزارش کانون مدافعان حقوق بشر:

وضعیت حقوق بشر در ایران در بهار ۱۳۸۷
کانون در ادامه سلسله گزارشهای فــــصلی خود از وضعیت حقوق بشـر در ایران، با توجه به گزارشهای دریافتی از رویدادهای ناقض حقوق بشر گزارش سه ماهه آغازین ســال ۱۳۸۷ را تقدیم می‌کند:


کانون مدافعان حقوق بشر:

گزارش نقض حقوق بشر در ايران - بهار سال 1386
کانون مدافعان حقوق بشر در راستاي وظيفه ملي و بين المللي خود اقدام به انتشار يکي ديگر از ‏گزارشات نقض حقوق بشر مربوط به بهار سال 1386 مي نمايد و تلاش دارد در حد توان و امکان خود از بيان و ‏اعلام هيچ نقض حقوق بشري در هيچ حوزه اجتماعي – سياسي – اقتصادي – مدني فروگزاري ننمايد. ‏


گزارش كانون مدافعان حقوق بشر زمستان 1385
كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» منتشر كرد.


First    <<    1 2

کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر